Deze verklaring is van toepassing op de Groenopweg Challenge geleverd door The Footprint Challenge. The Footprint Challenge, gevestigd aan de Van der Hoopstraat 104-2 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE THE FOOTPRINT CHALLENGE VERWERKT

Ten behoeve van deelname aan de Groenopweg Challenge worden de volgende (persoons)gegevens verzameld en verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • (Werk) e-mailadres
 • Organisatie

Gegevens over activiteiten op de website van de Groenopweg Tool, te weten:

 • gegevens om de persoonlijke voetafdruk te bepalen
 • status updates van acties
 • berichten in de online community


VERWERKT THE FOOTPRINT CHALLENGE OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. The Footprint Challenge verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Voor een goede uitvoering van de Groenopweg Challenge gebruiken wij (persoons)gegevens om:

 • Een account aan te maken voor de Groenopweg Tool waarin deelnemers de voortgang bijhouden
 • Een bevestigingse-mail te sturen aan deelnemers
 • Deelnemers in te delen in een team
 • Nieuwsbrieven aan deelnemers te versturen over de Groenopweg Challenge
 • Deelnemers te e-mailen over de voortgang van de Groenopweg Challenge
 • De ecologische voetafdruk te bepalen bij de start en de reductie gedurende de looptijd van de Groenopweg Challenge


NIEUWSBRIEVEN

Tijdens de Groenopweg Challenge worden een à twee keer per week nieuwsbrieven of mailings gestuurd aan de deelnemers. Na afronding van de Groenopweg Challenge worden geen nieuwsbrieven of mailings meer gestuurd aan de deelnemers.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is The Footprint Challenge gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en The Footprint Challenge houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt The Footprint Challenge zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Persoonsgegevens die worden verstrekt ten behoeve van deelname aan de Groenopweg Challenge worden twee maanden na afloop van de Groenopweg Challenge verwijderd. Alle herleidbare persoonsgegevens zullen verwijderd worden; voor- en achternamen, e-mailadressen, afbeeldingen en berichten in de Groenopweg Tool. 

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

The Footprint Challenge verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de Groenopweg Challenge of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

The Footprint Challenge gebruikt ook clouddiensten zoals Mailchimp, Dropbox en Google Drive en daarvoor bestaan eenzijdige verwerkersovereenkomsten. The Footprint Challenge vertrouwt op de professionaliteit & veiligheid van deze dienstverleners.

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze Groenopweg Tool en Footprint Challenge App wordt gebruik gemaakt van cookies. We gebruiken cookies om de sessie en gebruikersnaam te onthouden en voor statistische doeleinden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. We gebruiken geen externe plug-ins, alleen sessie variabelen voor account en Google Analytics cookies (met een gegevensbehoud van 26 maanden). Een deelnemer heeft de mogelijkheid de browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor is het mogelijk dat de Groenopweg Tool / Footprint Challenge App niet meer geheel/gedeeltelijk functioneert.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Deelnemers van de Groenopweg Challenge hebben altijd de mogelijkheid om de over hen bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via de Groenopweg Tool of via een gespecificeerd verzoek naar groenopweg@footprintchallenge.nl.

BEVEILIGING

The Footprint Challenge hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van de (persoons)gegevens verstrekt voor de uitvoering van de Groenopweg Challenge. The Footprint Challenge heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij The Footprint Challenge toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval The Footprint Challenge gebruik maakt van de diensten van derden, zal The Footprint Challenge in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Indien de opdrachtgever de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

PRIVACY RECHTEN DEELNEMER

Wanneer een deelnemer een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens doet, zal The Footprint Challenge de deelnemer hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan een deelnemer indienen via groenopweg@footprintchallenge.nl.

Sign up for our newsletter!

And receive our Footprint Friendly ebook! Leave your name and email address to download it.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang de gratis Footprint-Friendly Lifestyle Gids.