Deze verklaring is van toepassing op alle door The Footprint Challenge geleverde producten en diensten. The Footprint Challenge, gevestigd aan de Van der Hoopstraat 104-2 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE THE FOOTPRINT CHALLENGE VERWERKT

The Footprint Challenge verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die The Footprint Challenge van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door The Footprint Challenge kunnen worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
VERWERKT THE FOOTPRINT CHALLENGE OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. The Footprint Challenge verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met The Footprint Challenge, dan willen we je goed van dienst zijn. Ook als je je bijvoorbeeld opgeeft via een formulier op deze website met interesse voor een van onze diensten en producten, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Op een juiste manier uit kunnen voeren van de Footprint Challenge.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
NIEUWSBRIEVEN EN RECLAME

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit The Footprint Challenge. Bijvoorbeeld om je via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van The Footprint Challenge. Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Wil je niet meer de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je uiteraard altijd uitschrijven.

Tijdens een Footprint Challenge worden een à twee keer per week nieuwsbrieven gestuurd aan de deelnemers. Na afronding van een Footprint Challenge worden geen nieuwsbrieven meer gestuurd aan de deelnemers.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is The Footprint Challenge gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en The Footprint Challenge houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt The Footprint Challenge zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

The Footprint Challenge zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgevens die worden verstrekt ten behoeve van deelname aan een Footprint Challenge worden twee maanden na afloop van de desbetreffende Footprint Challenge verwijderd. De data die verwijderd worden zijn voor- en achternamen en e-mailadressen. De overige gegevens worden geanonimiseerd bewaard voor analytische doeleinden.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

The Footprint Challenge verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

The Footprint Challenge gebruikt ook clouddiensten zoals Mailchimp, Dropbox en Google Drive en daarvoor bestaan eenzijdige verwerkersovereenkomsten. The Footprint Challenge vertrouwt op de professionaliteit & veiligheid van deze dienstverleners.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK (OPENBARE GEDEELTE)

The Footprint Challenge gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

Dit is wat de cookies doen:

 • het optimaliseren van de website
 • de integratie van social media verzorgen
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Verder onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info [] footprintchallenge.nl.

BEVEILIGING

The Footprint Challenge hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. The Footprint Challenge heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij The Footprint Challenge toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval The Footprint Challenge gebruik maakt van de diensten van derden, zal The Footprint Challenge in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

JOUW PRIVACY RECHTEN

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal The Footprint Challenge je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info [] footprintchallenge.nl.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met ons opnemen, info [] footprintchallenge.nl

Deze privacyverklaring is aangepast d.d. 05-05-2023

Sign up for our newsletter!

And receive our Footprint Friendly ebook! Leave your name and email address to download it.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang de gratis Footprint-Friendly Lifestyle Gids.